MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Fungsi MPTHJ

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya berperanan yang penting di dalam memaju dan membangunkan kawasan pentadbirannya. Antara peranan terpenting Majlis ialah seperti berikut:

 Merancang, mengawal dan menggalakkan pembangunan kawasan perbandaran sesuai dengan undang-undang dan dasar-dasar
pembangunan Negeri dan Negara.

 Menyedia dan menyelenggarakan kemudahan-kemudahan awam seperti jalan raya, perparitan, lampu-lampu jalan, pasar, gerai, tandas 
awam, perhentian bas dan teksi serta lain-lain.

 Menyelia perkhidmatan bandaraya dan kesihatan umum kepada penduduk-penduduk seperti perkhidmatan pembersihan dan pelupusan
sisa pepejal, pelupusan najis, pembersihan, jalan, parit dan lain-ain.

 Mengawasi kesihatan awam dengan mengawal pengendali makanan, mencegah penyakit berjangkit, memusnahkan serangga makhluk
perosak dan sebagainya.

 Merancang dan melaksanakan projek-projek pengindahan dan kebersihan bandar dan tempat-tempat pelancongan.

 Menyedia dan menyelenggara kompleks-kompleks sukan, pusat-pusat rekreasi, taman-taman dan lain-lain kemudahan bandar.

 Merancang menggalakkan aktiviti perdagangan, perindustrian dan pelancongan bersesuaian dengan strategi pembangunan negeri.

 Merancang dan menggalakkan pembangunan sektor perniagaan dengan cara mengadakan kemudahan tambahan dan pengeluaran
lesen-lesen premis perniagaan.

Pautan Laman